Kućište orgulja (podizvođač), crkva Uzvišenja sv. Križa, Križ, 2002.